al contingut a la navegació Informació de contacte

Edicte

Projecte d'ampliació d'una explotació porcina amb canvi no substancial

DIMECRES 19 FEBRER 2020

Atès que Agrícola Ramadera Torradeflot SCCP, ha presentat projecte per l'ampliació d'una explotació porcina de cria i d'engreix amb canvi no subtancial, als terrenys ubicats a la finca rústica, sita al Polígon 1, parcel·les 264, 259, 257 i 217 del terme municipal de l'Espluga Calba.

En compliment del que disposa l'article 100 del Pla d'ordenanció urbanística municipal de l'Espluga Calba, que estableix que les construccions ramaderes s'hauran de sotmetre al procediment de l'article 48 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei d'Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer i l'article 57 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s'aprova el Reglament de la Llei d'Urbanisme, modificat pel Decret 64/2014, de 13 de maig, l'expedient s'exposa a informació pública, pel termini d'un mes, als efectes de que els interessats legítims puguin examinar-lo i presentar les al·legacions que considerin oportunes.

L'Espluga Calba, 19 de febrer de 2020.

L'Alcalde, 

Josep Cunillera Boldú